Disclaimer

Deze website werd ontwikkeld door v. Mourik Parts & Specials  te Geldermalsen.

Hoewel de informatie op deze site met grote zorg is samengesteld kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Het is de bedoeling dat deze informatie regelmatig bijgewerkt wordt en juist is.

Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.

Daar in tegen aanvaardt v.Mourik Trailers Parts Specials geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie .

De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd,

overgedragen, bewerkt en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm,

of op welke wijze dan ook en evenmin in een gegevens opzoeksysteem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van v.Mourik Trailers Parts Specials.

Het Nederlands recht is van toepassing bij gebruik van deze informatie.


2008 
v.Mourik Trailers Parts Specials.

TERUG